NOVA OPREMA ZA BOLJU PRAKTIČNU NASTAVU

U pirot­skoj Mlekarskoj {koli teori­ja i prak­sa pri­men­ju­ju se na nas­tavi iz dana u dan. U doba pan­demi­je, te‘e je real­i­zo­vati prakti~nu nas­tavu. Bez obzi­ra na aktuel­nu situaci­ju, {kola nas­tavl­ja sa opre­man­jem radion­i­ca.