KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 83 OSOBE, JOŠ DVOJE PREMINULIH OD POSLEDICA VIRUSA

Korona virus potvr|en je kod 83 osobe sa podru~ja pirot­skog okru­ga danas do 14 sati, saop{teno je iz ZZJZ. Dve osobe iz Piro­ta pre­minule su od posled­i­ca zaraze viru­som covid-19, navo­di se u saop{tenju. Pre­ma podaci­ma Zavo­da na korona virus poz­i­tivne su jo{ 44 osobe iz Piro­ta, 2 iz Dim­itro­vgra­da, 9 iz Babu{nice i 28 iz Bele Palanke. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 48 bolesni­ka. Na PCR anal­izu danas je posla­to 47 uzo­ra­ka. U Covid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 248 pre­gle­da, od toga 180 kon­trol­nih. Mera ku}ne izo­lacije nalo‘ena je za 121 osobu, a ukin­u­ta za 58 oso­ba. Ocen­ju­je se da je eidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je veo­ma visok, navode stru~njaci i apelu­ju na gra|ane da po{tuju mere pre­ven­ci­je. Od po~etka masovne imu­nizaci­je do 29. mar­ta vakcin­isano je 16.839 oso­ba u okrugu. Od tog bro­ja 13.249 gra|ana prim­i­lo je obe doze vakcine. 

U Srbi­ji covid-19 reg­istrovan kod 5.471 osobe, pre­minu­lo 39 obolelih 

Pre­ma zvani~nim podaci­ma korona virus je potvr|en kod 5.471 osobe u posled­n­ja 24 sata, a od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 39 oso­ba. Testi­ra­no je 18.528 gra|ana. Raste broj hos­pi­tal­i­zo­vanih. Na bolni~kom le~enju je 7.205 paci­je­na­ta, a 276 je na respiratorima.