KK PIROT SUTRA DOČEKUJE TAMIŠ

Ko{arka{i Piro­ta sutra u 18 sati u hali Kej igra­ju utak­micu zaosta­log kola Ko{arka{ke lige Srbi­je sa Tami{om. Tren­er Fil­ip Socek ka‘e da je ekipa Tami{a veo­ma jaka i dugogodi{nji u~esnik KLS‑a. Goto­vo da nema vre­me­na za treninge jer nas u nared­nih deset dana o~ekuju ~ak ~eti­ti utak­mice, ka‘e Socek. Direk­tan prenos me~a KK Pirot — KK Tami{ je na Tele­viz­iji Pirot.