ZZJZ: JOŠ 53 NOVOPOTVRĐENE NA COVID 19 U OKRUGU

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu. Pre­ma posled­nji podaci­ma ZZJZ Pirot jo{ 53 osobe iz Pirot­skog okru­ga lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ene na korona virus ( Pirot 27, Dim­itro­v­grad 3, Babu{nica 4 i Bela Palan­ka 19). Danas su uzorko­vana i posla­ta na anal­izu 73 brisa na PCR testi­ran­je. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 77 lica, a ukin­u­ta za 31 osobu. U dane viken­da u Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot obavl­jen je 261 pre­gled, od kojih 112 prvih i 149 kon­trol­nih. Pove}ava se broj hos­pi­tal­ioz­vanih. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot su 53 bolesni­ka ( 29 iz Piro­ta, 14 iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i 7 iz Bele Palanke). Od po~etka vakci­naci­je zaklju~no sa 28.martom vakcin­isano je 16.831 oso­ba u Okrugu. Od tog bro­ja 12.587 lica je prim­i­lo obe doze vakcine.

Jo{ 4.512 novoobolelih od korona virusa u Srbi­ji

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od testi­ranih 14.079 gra|ana, korona virus potvr|en je kod 4.512 oso­ba. Pre­min­uo je 41 paci­jent. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 7. 116 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 252 paci­jen­ta.