VASIĆ: CILJ JE UPRAVLJANJE OTPADOM, A NE SAMO NJEGOVO ODLAGANJE

Region­al­na deponi­ja u Piro­tu, na mapi je grado­va koji se isti~u u za{titi ‘ivotne sre­dine. Danas je Min­istarst­vo za{tite ‘ivotne sre­dine uplati­lo jo{ 70 mil­iona dinara za zavr{etak rado­va na izgrad­nji lin­i­je za sekun­dar­nu sep­a­raci­ju otpada.