MAKARON MODA POČINJE PROIZVODNJU U PIROTU, POTPISANI UGOVORI SA 200 RADNIKA

Fir­ma Makaron moda 1. apri­la po~inje proizvod­nju u Piro­tu, rekao je za TV Pirot vlas­nik kom­pani­je Safet Saglam. On doda­je da su ve} pot­pisani ugov­ori sa odre|enim bro­jem rad­ni­ka i da je zavr{eno oko 95 odsto rado­va na opre­man­ju hale u nekada{njoj fabri­ci alat­nih ma{ina Lola Sar­lah. Makaron moda je eksluzivni proizvo|a~ brendi­rane robe za inos­trana tr‘i{ta. Ova fir­ma od 2019. poslu­je u Velikoj Plani, a otvaran­jem pog­o­na u Piro­tu {iri svo­je proizvodne kapacitete kako bi mogla da zado­volji potrebe tr‘i{ta i inos­tranih partnera.