JAVNI PREVOZ OD 1. APRILA OBAVLJAJU MAKSA TURS I AUTOKODEKS

Javni grad­s­ki i pri­grad­s­ki pre­voz od 1. apri­la obavlja}e kon­zor­ci­jum Autokodek­sa i Mak­sa tur­sa. Orga­ni­zo­van­je pre­voza defin­isano je ugov­orom o javno-pri­vat­nom part­ner­stvu. Posle izrade kon­ce­sionog akta i dobi­jan­ja saglas­nos­ti komisi­je Min­istarst­va finan­si­ja, Nacrt ugov­o­ra usvo­jili su i odbor­ni­ci Skup{tine gra­da na posled­nem zasedan­ju lokalnog par­la­men­ta.