ZZJZ: SITUACIJA NEPOVOLJNA SA TENDENCIJOM PRELASKA U VANREDNU

Danas je reg­istrovano jo{ 65 novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona sa podru~ja okru­ga (Pirot 25, Dim­itro­v­grad 24, Babu{šnica 5 i Bela Palan­ka 11). Bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bi­lo je jed­no lice iz Piro­ta. Danas su posla­ta 42 uzor­ka brisa na PCR testi­ran­je u lab­o­ra­tori­ju ”„Vatreno oko””. Sva lica potvr|đena na COVID — 19 u zav­is­nos­ti od te‘žine klinič~ke slike su u kuć}noj ili bolnič~koj izo­laciji. Nalož‘ena je mera kuć}ne izo­lacije za 112 lica, a ukin­u­ta za 29. Juč~e su u kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot obavl­je­na 202 pre­gle­da, od kojih je 77 prvih i 125 kon­trol­nih. Op{štoj bol­ni­ci Pirot le~či se 41 bolesnik (26 iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Babu{šnice, 5 iz Bele Palanke).Epidemiolo{ška situaci­ja u Pirot­skom okrugu pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanrednu.Neohodno je pridr‘avati se mera prevencije.Od poč~etka vakci­naci­je zaklju~mo sa 25.martom u Pirot­skom okrugu vakcin­isano je 16.719 lica, od kojih je 12.383 prim­i­lo obe doze vakcine,saop{tavaju iz ZZJZ Pirot.

Jo{ 5.225 poz­i­tivnih na korona virus u Srbi­ji

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istars­ta zdravl­ja od testi­ranih 17.436, lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno 5.225 poz­i­tivnih na korona virus. Pre­minu­lo je 39 oso­ba. Na hos­pi­tal­nom le~enju su 6.713 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 241 paci­jent.