REKONSTRUKCIJOM ZGRADE BOLNICE PLANIRANO I PROŠIRENJE KAPACITETA

Radovi na rekon­struk­ci­ji zgrade Op{te bol­nice Pirot odvi­ja­ju se zadovoljavaju}om dinamikom, ka‘e koor­di­na­tor gra­da za sarad­nju sa Kance­lar­i­jom za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma Mil­i­ca Gol­ubovi}. Vred­nost rado­va prve faze je 303 mil­iona dinara. Za pro­jek­t­nu doku­mentaci­ju za drugu fazu nedavno su izd­vo­je­na sred­st­va iz bud‘eta Piro­ta.