POŠUMLJAVANJE U NASELJU NOVI ZAVOJ

Grad Pirot dobio je 493.000 dinara na konkur­su Min­istarst­va za{tite ‘ivotne sre­dine za sufi­nan­sir­an­je nabavke sad­ni­ca i izvo|enje rado­va za po{umljavanje auto­hton­im vrsta­ma drve}a i ‘bun­ja. Od dva pro­jek­ta koji su pri­javl­jeni iz Piro­ta, odobren je jedan. Predvi|eno je po{umljavanje javnih povr{ina u naselju Novi Zavoj. Iz grad­skog bud‘eta za te namene izd­vo­jeno je jo{ oko 234.000 dinara. Ugov­or o real­izaci­ji pro­jek­ta pot­pisan je ju~e, a usko­ro se o~ekuje sprovo|enje plani­ranih aktivnos­ti.