NOVO ODELJENJE U GIMNAZIJI PIROT ZA SCENSKU I AUDIO-VIZUELNU UMETNOST

Gim­naz­i­ja Piro­tu upisa}e pored dru{tveno-jezi~kog, prirod­no ‑matemati~kog i dva speci­jal­i­zo­vana odel­jen­ja, bil­ing­valnog i odel­jen­ja za u~enike sa poseb­n­im sposob­nos­ti­ma za ra~unarstvo i infor­matiku, jo{ jed­no. Min­istarst­vo prosvete, nauke i tehnolo{kog razvo­ja odobri­lo je Gim­naz­i­ji Pirot upis odel­jen­ja za u~enike sa poseb­n­im sposob­nos­ti­ma za scen­sku i audio-vizuel­nu umet­nost.