KAKO SMO SPREMALI GOSPOĐU MINISTARKU NA SVETSKI DAN POZORIŠTA

Pozori{ta u Srbi­ji tokom min­ule godine radi­la su i rade u skladu sa aktuel­nim epidemiolo{kim mera­ma. Drugu god­inu zare­dom teatri u sve­tu svoj dan, 27. mart, obele‘avaju u vreme pan­demi­je. Svake godine poruku povodom Svet­skog dana pozori{ta pi{e li~nost svet­skog ugleda.