DEPONIJA ORGANIZUJE AKCIJU ČIŠĆENJA KORITA NIŠAVE

Danas je po~ela akci­ja Region­alne deponi­je Pirot na ~i{}enju kori­ta Ni{ave na ulazu u grad. Zbog visokog vodosta­ja Ni{ave i nepristupa~nog ter­e­na akci­ja }e tra­jati mesec dana.