VAKCINACIJA SE ODVIJA BEZ PROBLEMA

U okrugu je do sada ukup­no vakcin­isana 16.641 oso­ba, od kojih su obe doze vakcine prim­i­le 12.372 gra|anina, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Vakci­naci­ja pro­tiv COVID-19 odvi­ja se bez prob­le­ma na ter­i­tori­ji Piro­ta. Od po~etka masovne imu­nizaci­je prvi put je orga­ni­zo­vana vakci­naci­ja van gra­da. Ekipe su bile u seli­ma Gorn­jeg Visoka.