U OKRUGU JOŠ 44 OSOBE POZITIVNE NA VIRUS KORONA

Virus korona danas je potvr|en kod jo{ 44 osobe u okrugu: 18 iz Piro­ta, 13 iz Bele Palanke, 8 iz Dim­itro­vgra­da i 5 iz Babu{nice. Na PCR anal­izu posla­ta su 33 uzorka. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 46 bolesni­ka: 27 iz Piro­ta, 10 iz Dim­itro­vgra­da, 7 iz Bele Palanke i 2 iz Babu{nice.

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na sa ten­de­ci­jom pogor{anja.

Inten­zitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je visok, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Apelu­ju na neophod­no po{tovanje svih mera prevencije. 

U Srbi­ji jo{ 5.226 novozara‘enih viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata Kovid19 potvr|en je kod jo{ 5.226 gra|ana Srbi­je. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 36 oso­ba. Na bolni~kom le~enju je 6.577 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma su 242 obolele osobe.