VELIKI SNEG NA PODRUČJU OPŠTINE BABUŠNICA

Ekipe Komu­nal­ca iz Babu{nice I dal­je su na terenu. Ju~e je sani­ran odron u Rad­in­jin­cu. O~i{}en je pri­laz repeti­toru u Berdu­ju I time omogu}ena inter­ven­ci­je EPS‑a na otk­lan­jan­ju kvara. Zavr{eno je ~i{}enje put­nih prava­ca od Zvon­ca do Rakite, deon­ice Golubovi}i ‑Dol — Brestov Dol. O~i{}eni su i mahal­s­ki pute­vi u Rados­inu. Danas se sneg ~isti na seoskom putu Pre­se­ka-Berin Izvor, put od Grn~ara do Dola, kao i mahal­s­ki pute­vi u Vu~i Delu, Na{u{kovici, Grn~aru i Vre­lu. U saop{tenju se navo­di da se o~ekuje da se danas zavr{i ~i{}enje sne­ga na ter­i­tori­ji Babu{nice.