DO KRAJA GODINE REKONSTRUKCIJA TRGA PIROTSKIH RATNIKA

Gra|evinska sezona u Piro­tu, po~e}e zvani~no 1. apri­la radovi­ma na ure|enju leve strane tro­toara u uli­ci Pre­dra­ga Bo{kovi}a. Do kra­ja godine bi}e ure|en deo Trga pirot­skih ratnika.