DA LI PIROĆANCI KUPUJU U SECOND HAND RADNJAMA?

U Piro­tu je neko­liko rad­nji polovne garder­obe, odnos­no sec­ond hand pro­davni­ca. U cen­tru gra­da ta~no pre god­inu dana dve na{e sugra|anke, otvo­rile su pro­davnicu @ika VS. Da li se kupu­je polov­na garderoba ?