UNAPREĐENJE PRIKLJUČKA NA ELEKTROMREŽU ZNAČAJNO ZA SVE INVESTICIJE

Pot­predsed­ni­ca Vlade Srbi­je i min­istar­ka rudarst­va i ener­getike Zorana Miha­jlovi} raz­go­var­ala je sa pred­stavnici­ma NALED‑a o efikas­ni­jim pro­ce­du­ra­ma za dobi­jan­je priklju~ka na elektromre‘u. Sas­tanku je pris­ustvo­vao i ~lan UO NALED‑a i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}. Ova insti­tu­ci­ja je i me|u oni­ma koje prate napredak Srbi­je na Duing biz­nis listi Svetske banke.