POLICIJSKI SLUŽBENICI POMOGLI STARICI

Baka Darin­ka iz sela Gor~inci u Babu{ni~koj op{tini, zbog velik­ih sne‘nih nanosa nije mogla ni u svo­je dvori{te. Za pomo} se obrati­la poli­ci­jskoj stani­ci u Babu{nici.