OBELEŽENA 22. GODIĐNJICA OD NATO AGRESIJE

Na dana{nji dan pre 22 godine po~eli su vazdu{ni napa­di NATO sna­ga na Srbi­ju, odnos­no tana{nju Saveznu repub­liku Jugoslav­i­ju. Bom­bar­dovan­je je usledi­lo posle neuspe{nih pre­gov­o­ra o re{enju krize na Kosovu, vo|enih u Ram­bu­jeu i Parizu 1999. godine, a odlu­ka je done­ta bez odobren­ja Save­ta bezbed­nos­ti Ujed­in­jenih naci­ja. Kao i svakog 24. mar­ta i danas je u Piro­tu odr‘an komem­o­ra­tivni skup u Kara|đorđ|evom parku kod spomeni­ka “Cvet mla­dosti” kojim je obele‘ena godi{njica NATO agre­si­je. Oda­ta je po{ta Piro}ćancima stradal­im u ratovi­ma od 1991–1999. godine.