NA COVID-19 POZITIVNO JOŠ 45 OSOBA U OKRUGU

Na korona virus poz­i­tivno je jo{ 45 oso­ba iz Okru­ga, saop{teno je iz ZZJZ. Virus je potvr|en kod 14 oso­ba iz Piro­ta, 9 iz Dim­itro­vgra­da, 21 iz Bele Palanke I jedne iz Babu{nice, navo­di se u saop{tenju. Na PCR anal­izu danas su posla­ta 24 uzor­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U Op{toj bol­ni­ci Pirot na le~enju je 39 paci­jen­ta. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 213 pre­gle­da, od toga 68 prvih. Mera ku}ne izo­lacije danas je nalo‘ena za 113 oso­ba, a ukin­u­ta za 27. Od po~etka masovne imu­nizaci­je do 23. mar­ta u okrugu je vakcin­isano ukup­no 16.450 oso­ba, od tog bro­ja 12.198 prim­i­lo je obe doze vakcine. 

O trenut­noj epidemiolo{koj situaci­ji u Okrugu za TV Pirot gov­o­rila je epi­demi­olog ZZJZ dr Rad­mi­la Zec. 

U Srbi­ji još 5.297 novozaraženih, pre­minu­lo 37 osoba 

 

Od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji je pre­minu­lo jo{ 37 oso­ba od posled­njeg pre­se­ka stan­ja, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma reg­istrovano je 5.297 novozara‘enih, a testi­rane su 17.684 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma su 243 paci­jen­ta od 6.349 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.