KRIZNI ŠTAB: UGOSTITELJSKI OBJEKTI I TRŽNI CENTRI OSTAJU ZATVORENI

Ugos­titeljs­ki objek­ti i tr‘žni cen­tri osta­ju zatvoreni, vakcin­isani gra|đani mogu da uđ|u u zemlju bez PCR tes­ta, odlu~eno je na dana{njoj sed­ni­ci Republi~kog Kriznog {taba. Na sed­ni­ci {taba anal­izirana je trenut­na epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji i kon­stan­to­vano da aktuelne mere daju rezul­tate. Pokra­jin­s­ki sekre­tar za zdravst­vo Zoran Gojkovi} je posle sed­nice {taba izjavio da i dal­je pos­to­ji veli­ki broj novozara‘enih gra|ana. Ukazao je i da je anal­iziran zahtev Min­istarst­va prosvete da se omogu}i prven­stveno |aci­ma koji su od po~etka godine na online nas­tavi, uz sve mogu}e epidemiolo{ke mere, da se ocen­ju­ju u mal­im gru­pa­ma u {kola­ma gde pos­to­ji tak­va mogu}nost. Min­istarst­vo }e u koor­di­naci­ji sa lokalnim samouprava­ma poku{ati da izna|e mogu}nosti da se u~enici, gde je neophod­no da se ocene, a za to je potre­ban li~ni kon­takt, dozvoli da to urade.