ČIŠĆENJE PUTEVA NA PODRUČJU BABUŠNICE

Nas­tavl­ja se ~i{}enje sne­ga na put­nim pravci­ma u Babu{nici. Ju~e su ekipe Komu­nal­ca iz Babu[nice o~istile puteve od Ljubera|e do Berdu­ja, Crvene Jabuke i Pres­la­pa, na deoni­ci [trbo­vac – Bog­danovac – Lino­vo, od Zvon­ca do Na{u{kovice i Jasen­ovog Dela, put do Strel­ca i Masurov­ca. Tokom no}i je zavr{eno ~i[}enje mahal­skih pute­va u Berdu­ju, navo­di se u saop{tenju. Ekipe su na terenu i danas. Plani­ra­no je sani­ran­je odrona u Rad­in­jin­cu, pri­laza repe­tiroru u Berdu­ju kako bi se omogu}ila inter­ven­ci­ja EPS‑a i otk­lan­jan­je kvara. Ras~i{}ava}e se i deon­i­ca od Zvon­ca do Rakite i Vu~i Dela, deon­i­ca Grn~ar-Dol-Golubovi}i‑DoL-Brestov Dol i mahal­s­ki pute­vi u Vre­lu i Rados­inu, navo­di se u saop{tenju.