U OKRUGU JOŠ 101 OSOBA POZITIVNA NA VIRUS KORONA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 101 osobe u okrugu: 28 iz Piro­ta, 37 iz Dim­itro­vgra­da, 35 iz Bele Palanke i 1 iz Babu{nice. Jed­na oso­ba iz Babu{nice je pre­minu­la u pirot­skoj bolnici. 

Na PCR anal­izu je danas posla­to 25 uzo­ra­ka iz okru­ga. Pove}ava se broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. U pirot­skoj bol­ni­ci le~e se 42 bolesni­ka: 29 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Babu{nice i 5 iz Bele Palanke. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu, Dim­itro­v­gradu i Beloj Palan­ci je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu, a u Babu{nici je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Inten­zitet preno{enja virusa je visok. Iz Zavo­da apelu­ju da je neophod­no po{tovanje svih mera prevencije. 

U okrugu je do sada ukup­no vakcin­isano 16.427 gra|ana. Prvu dozu vakcine prim­i­la je 11.501osoba, a obe doze 8.593.

U Srbi­ji jo{ …5.475 obolelih od virusa korona

U posled­n­ja 24 sata Kovid19 potvr|en je kod jo{ …5.475 gra|ana Srbi­je. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je …36 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je …6.187 obolelih. Na res­pi­ra­tori­ma je …238 paci­je­na­ta.