PROJEKTOM ”PRIČA O ĆILIMU” RADI SE NA OČUVANJU I PROMOVISANJU ĆILIMARSTVA

Muzej Poni{avlja real­izu­je me|unarodni pro­jekat Inter­reg IPPA pro­gra­ma prekograni~ne sarad­nje pod nazivom “Pri~a o }ilimu”. Kroz ovaj pro­jekat pose­ti­o­ci mogu da vide u Muze­ju kako se tka }ilim na ver­tikalnom razbo­ju, ali mogu i da nau~e kako se to radi. Cilj je da se o~uva ovaj umetni~ki zanat.