PROBLEMI MEŠTANA SELA BLATO ZBOG IZGRADNJE PUTA

Poje­d­i­na dom}instva u selu Bla­to su poplavl­je­na. Me{tani na odgov­ornost pozi­va­ju investi­to­ra koji je radio na reha­bil­itaci­ji putnog prav­ca od Sadikovog bunara do sela Bla­to, odnos­no Kori­dore Srbi­je. Istra‘ivali smo, ~ija je nadle‘nost odr‘avanje ovog putnog prav­ca i kako spre~iti dodat­no plavljenje?