POVEĆAVA SE BROJ HOSPITALIZOVANIH OD KOVIDA U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

U Op{toj bol­ni­ci Pirot pove}ava se broj pre­gle­da paci­jana­ta sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Pove}ava se i broj prvih pre­gle­da, ali i broj hos­pi­tal­i­zo­vanih, izjavio je za TV Pirot dr Goran Petro­vi}, direk­tor ove zdravstvene ustanove.