OČEKUJE SE REALIZACIJA ISTIH MERA ZAPOŠLJAVANJA KAO U PROŠLOJ GODINI

Iako se na nacional­nom nivou kas­ni sa usva­jan­jem plan­skih doku­me­na­ta o sprovo|enju poli­tike zapo{ljavanja u pirot­skoj Kance­lar­i­ji za lokalni ekonom­s­ki razvoj pre­duzete su odre|ene akivnos­ti na izra­di Lokalnog akcionog plana zapo{ljavanja. Na posled­njoj sed­ni­ci Skup{tine gra­da usvo­je­na je odlu­ka o pris­tu­pan­ju izra­di ovog dokumenta.