DALIBOR DIMOV JEDAN OD HEROJA SA KOŠARA

U suret obele‘avanju Dana se}ćanja na Piro}ćance stradale u ratovi­ma od 1991–1999. godine i 22. godi{njice od NATO agre­si­je, ~članovi porod­i­ca pal­ih Piro}ćanaca, udru‘ženja gra|đana i orga­ni­zaci­je, prise}aju se onih koji su izgu­bili svo­je ‘ivote u bor­bi za domov­inu. Jedan od stradal­ih je Dal­i­bor Dimov iz Piro­ta. O svom ocu, za Tele­viz­iju Pirot, gov­ori Moni­ka Dimov.