ZZJZ:JOŠ 51 OSOBA POZITIVNA NA COVID- 19 U OKRUGU

Reg­istrovana je jo{ 51 oso­ba u Pirot­skom okrugu koja je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|ena na COVID- 19, saop{tavaju iz ZZJZ Pirot. najvi{e novopotvr|enih je iz Piro­ta 28, Babu{nice 4 I Bele Palanke 19. Na‘alost bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bile su dve osobe iz Dim­itro­vgra­da. U lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko posla­ta su jo{ 42 uzor­ka. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 93 lica, a ukin­u­ta za 37. U dane viken­da u Kovid ambu­lan­ti obavl­jeno je 228 pre­gle­da. Pove}ava se broj prvih pre­gle­da. Za vikend je bilo 117 prvih I 111 kon­trol­nih. Pove}ava se broj i hos­pi­tal­i­zo­vanih. U Op{toj bol­ni­ci trenut­no su na le~enju 42 osobe. Od tog bro­ja 26 oso­ba je iz Piro­ta. U Pirot­skom okrugu epidemiolo{ka situaci­ja se pro­cen­ju­je kao nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Inten­zitet virusa je visok. Neo­hod­no je dosled­no sprovo|enje mera i vakci­naci­je poru~uju iz Zavo­da. Od po~etka vakci­naci­je zaklju~no sa 21.martom u Pirot­skom okrugu vakcin­isano je 16.395 oso­ba od kojih je 11.760 prim­i­lo obe doze vakcine.

Jo{ 4.769 novoobolelih od virusa korona u Srbi­ji

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, od testi­rane 14.474 osobe, virus korona lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|en kod 4.769 lju­di. Od posled­njeg izve{taja pre­minule du 32 osobe. Na hos­pi­tal­nom le~enju je 5. 899 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 236 paci­je­na­ta.