VREME VUKAŠINA DELEVIĆA U PIROTSKOJ GALERIJI

Od danas pono­vo, posle jed­nonedeljne pauze, rade ustanove kul­ture. U Galer­i­ji ^edomir Krsti} u toku je izlo‘ba fotografi­ja Vuka{ina Delevi}a. Zbog aktuelne situaci­je nije bilo zvani~nog otvaran­ja izlo‘be.