MARTOVSKA IZLOŽBA U DOMU KULTURE U BABUŠNICI

U Domu kul­ture u Babu{nici u toku je tradi­cional­na mar­tovs­ka izlo‘ba. Ove godine izlo‘ena su dela iz fon­da ove ustanove.