SNEG U BABUŠNICI IZAZVAO BROJNE PROBLEME, SVE RASPOLOŽIVE EKIPE NA TERENU

U OpŠ{tini Babu{nica,sneg koji je padao min­ulih dana, iza­z­vao je bro­jne prob­leme. Poje­d­i­na sela osta­la su bez struje,ali je tokom dana{njeg dana stan­je nor­mal­i­zo­vano. Sve raspolo‘ive ekipe su na terenu i rade na ~i{}enju put­nih prava­ca.