SPORTSKI VIKEND

Pirotske klubove i ovog viken­da o~ekuju bro­jne utak­mice. U skladu sa mera­ma kriznog {taba svi sus­reti }e se igrati bez pris­ust­va pub­like. Sle­di najava.