PRIORITETI DOMA ZDRAVLJA KOVID AMBULANTA I VAKCINALNI PUNKTOVI

Rad kovid ambu­lante i vakci­nal­ni punko­tovi, pri­or­iteti su Doma zdravl­ja Pirot, ka‘e direk­tor ove zdravstvene ustanove dr Radovan Ili}. Pos­to­ji i mogu}nost vakci­naci­je na terenu.