ZZJZ: JOŠ 37 POZITIVNIH NA COVID 19, PREMINULE 3 OSOBE U OPŠTOJ BOLNICI

Reg­istrovano je jo{ 37 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus u Pirot­skom okrugu — 14 iz Piro­ta, 11 iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i 8 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bile su tri osobe, dve iz Piro­ta i jed­na iz Dimitrovgradu,koje su bile hos­pi­tal­i­zo­vamne u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Na PCR anal­izu posla­ta su 32 uzo­ra­ka u lab­o­ra­tori­ju ”„Vatreno oko”. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 35 bolesni­ka: 22 iz Piro­ta, 9 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Babu{nice i 2 iz Bele Palanke. Jedan paci­jent preba~en je u Klini~ki cen­tar Ni{. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 207 pre­gle­da, od kojih je 125 kon­trol­nih i 82 prva. Mera ku}ne izo­lacije ju~e je nalo‘ena za 68 oso­ba, a ukin­u­ta za 19. Epi­demi­olozi jo{ jed­nom upo­zo­rava­ju da je inten­zitet preno{enja virusa u pop­u­laciji visok. Za dr‘anje epidemiolo{ke situaci­je pod kon­trolom va‘no je sprovo|enje pre­ven­tivnih mera i nas­tavak vakci­naci­je. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka masovne imu­nizaci­je do 17. mar­ta u okrugu su ukup­no vakcin­isane 15.774 osobe, od toga je 10.678 prim­i­lo obe doze vakcine.

Jo{ 5.346 poz­i­tivnih na korona virus u Srbiji 

Jo{ 5.346 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus u Srbi­ji od 18.017 gra|ana. Pre­minu­lo je 30 oso­ba od posled­njeg izve{taja. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 5.099 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­toru su 222 pacijenta.