ZAVRŠEN JAVNI UVID U PLAN GENERALNE REGULACIJE ZAVOJSKO JEZERO

Javni uvid u Plan gen­er­alne reg­u­lacije Zavo­jsko jeze­ro je zavr{en. Vlas­ni­ci parcela na ovom podru~ju, imali su odr|ene primedbe koje }e biti uvr{tene u plan, ka‘e direk­tor JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta Slavi{a Svi­larov. Podse}a i da je Pros­torni plan Gra­da Piro­ta usvo­jen na sed­ni­ci skup{ine u okto­bru, a tre­ba­lo bi da se pred odbor­nici­ma Skup{tine gra­da na|e na nared­noj sednici.