VIŠE OD 2.500 MLADIH SARAĐIVALO SA JOB INFO CENTROM

U prethod­ne ~etiri godine vi{e od 2.500 mladih je tra‘ilo neku vrstu usluge iz Job info cen­tra. Pro{le godine, vi{e od 600 mladih je dobi­lo neku od kar­i­jernih uslu­ga koje nudi Job info centar.