U SANIRANJU POSLEDICA POPLAVA GRAĐANIMA POMAŽE ORGANIZACIJA ”ADRA”

U jan­u­arskim poplava­ma mno­ga doma}instva u Piro­tu bila su pod vodom. Grad­skoj upravi {tetu je pri­jav­i­lo oko 200 doma}instava. U sani­ran­ju posled­i­ca gra|anima pomo} pru‘a i human­i­tar­na orga­ni­zaci­ja ”Adra” koja je obezbe­di­la su{ilice za isu{ivanje vlage i vau~ere za kupov­inu name{taja.