KONKURSI ZA UPIS U VOJNE ŠKOLE OTVORENI DO 31. MARTA

Konkur­si za upis u vojne {kole: Sred­nju stru~nu vojnu {kolu, Vojnu gim­naz­i­ju, Vojnu akademi­ju i Med­i­cin­s­ki fakul­tet VMA otvoreni su do 31. mar­ta. Kan­di­dati pod­nose pri­javu ter­i­tori­jal­nom organu Region­alnog cen­tra Min­istarst­va odbrane na ter­i­tori­ji stalnog mes­ta prebivali{ta.