ELEKTRONSKI UDŽBENIK ZA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA

Na ini­ci­ja­tivu Srp­skog saveza pro­fe­so­ra fizi~kog i zdravstvenog vaspi­tan­ja usko­ro }e po~eti real­izaci­ja pro­jek­ta izrade elek­tron­skog ud‘benika za nas­tavu fizi~kog i zdravstvenog vaspi­tan­ja za decu od prvog do ~etvr­tog razre­da osnovne {kole.