ZA 10 KAPITALNIH INVESTICIJA U NAREDNE 4 GODINE OKO 30 MILIONA EVRA

Na posled­noj sed­ni­ci Gradske skup{tine odbor­ni­ci su usvo­jili Plan kap­i­tal­nih inves­ti­ci­ja za peri­od od 2021. do 2024. godine. U izra­di plana, u~estvovala su jav­na preduze}a, ustanove i gra|ani.