NOVO SPAJANJE OPŠTE BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA U ZDRAVSTVENI CENTAR

Op{toj bol­ni­ci Pirot i Domu zdravl­ja koje su od 2005.godine rade kao dve zaseb­ne opravne ustanove sle­di ponovno spa­jan­je u jedin­stvenu zdravstvenu ustanovu pod nazivom Zdravstveni cen­tar Pirot.