NADICA ADAMOVIĆ: GRAD FINANSIRA VANTELESNU OPLODNJU I POMAŽE BOLESNOJ DECI

Lokalna samoupra­va Gra­da Piro­ta, iz bud‘eta izdava­ja sred­st­va za pomo} i podr{ku porodica­ma sa decom kroz vi{e od 15 mera. Ove godine, izvo­jeno je vi{e od 60 mil­iona dinara za te namene.