INSPEKCIJE KONTROLIŠU PRIMENU EPIDEMIOLOŠKIH MERA NA TERENU

Od danas pa do ponedelj­ka zbog pogor{ane epidemiolo{ke situaci­je na snazi su nove mere Republi~kog kriznog {taba. Kako }e se u Piro­tu kon­trolisati pri­me­na aktuel­nih mera.