ZZJZ: KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 39 OSOBA U OKRUGU

Danas je reg­istrovano 39 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus u Pirot­skom okrugu, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da korona virus potvr|en je kod 27 oso­ba iz Piro­ta, 4 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Babu{nice i 6 iz Bele Palanke. Poz­i­tivno je 35 % anal­iziranih bri­se­va od ukupnog bro­ja testi­ranih. Na PCR anal­izu danas je posla­to 48 uzo­ra­ka u lab­o­ra­tori­ju „Vatreno oko.  Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 96 lica, a ukin­u­ta za 23 osobe. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 33 bolesni­ka, navo­di se u saop{tenju. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 217 pre­gle­da, od kojih su 73 prva,a 144 kon­trol­na. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu, Beloj Palan­ci i Piro­tu pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na sa ten­de­ci­jom pogor{anja, dok je u Babuš{nici nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, navo­di se u saop{tenju. Epi­demi­olozi upo­zo­ravu da je inten­zitet preno{enja virusa u pop­u­laciji visok, a da je za dr‘anje epidemiolo{ke situaci­je pod kon­trolom klju~no sprovo|nje pre­ven­tivnih mera, kao i nas­tavak proce­sa vakci­naci­je. Od po~etka masovne imu­nizaci­je do 15.marta u Pirot­skom okrugu je ukup­no vakcin­isano 15. 694 lica,od toga je 10.409 prim­i­lo obe doze vakcine, ka‘u u ZZJZ.

Broj novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa pre{ao bro­jku od 5.000

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, u posled­n­ja 24 sata potvr|eno je vi{e od 5.000 lju­di lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih na virus korona. Od testi­ra­no 17.782-oje lju­di, virus je potvr|en kod 5.201 osobe. Bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bi­la je 31 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zovn je 4.671 paci­jent. Na res­pi­ra­tori­ma je 211 paci­je­na­ta.