NA KOVID ODELJENJU OPŠTE BOLNICE PIROT NEMA PACIJENATA SA TEŠKOM KLINIČKOM SLIKOM

Na kovid odel­jen­ju op{te bol­nice Pirot trenut­no su na le~enju 33 paci­jen­ta. Dr Sne‘ana Joti} ka‘e da nema mno­go paci­je­na­ta sa te‘om klini~kom slikom.