ISTORIJSKI ARHIV IZDAO DOKTORSKU DISERTACIJU DRAGOLJUBA JOVANOVIĆA

Istori­js­ki arhiv u Piro­tu izdao je novo delo posve}eno Dragoljubu Jovanovi}u. Objavl­je­na je nje­go­va dok­torska dis­ertaci­ja pod nazivom Opti­mal­ni pri­nos od radni~kog rada.