GRAD POMAŽE PRIVREDNICIMA SUBVENCIONISANJEM KAMATA NA KREDITE

Grad Pirot raspisao je javni poziv za dodelu pomo}i pre­duzetnici­ma i mikro i mal­im privred­nim dru{tivma sub­ven­cionisan­jem kama­ta na kred­ite poslovnih bana­ka. Poziv je otvoren do kra­ja godine.